नेशनल एकेडमी ऑफ ऑडिट एंड अकाउंट्स, शिमला के पूर्व छात्र

प्रशिक्षु अधिकारी का नाम

बैच

पासिंग वर्ष

Shri Vaibhav Shukla

2016

2018

Shri Akshay Gopal

2016

2018

Shri Bhadja Ridham Dhirajlal

2016

2018

Shri Rahul P

2016

2018

Ms. B Saranya

2016

2018

Shri Adarsh Agarwal

2016

2018

Shri Karan Vohra

2016

2018

Ms. Priti Rameshchand Jain

2016

2018

Shri Abraham Judah Cephas A

2016

2018

Shri Jyotimoy Bailung

2016

2018

Shri Gowthaman R

2016

2018

Shri Sandip Devidasrao Pandule

2016

2018

Shri Bhushan Balkrishna Bhirud

2016

2018

Shri Sanjay Rao Kamineni

2016

2018

Ms. Pushpalata

2016

2018

Shri Lingaraj Naik S

2016

2018

Ms. Madhubala K

2016

2018

Shri Amit Kumar

2016

2018

Ms. Elvina Lalmuanpuii Leivon

2016

2018

Shri Shish Ram

2016

2018