नेशनल एकेडमी ऑफ ऑडिट एंड अकाउंट्स, शिमला के पूर्व छात्र

प्रशिक्षु अधिकारी का नाम

बैच

पासिंग वर्ष

Shri R Shyam

2015

2017

Shri Rahul Kumar

2015

2017

Shri Kushal Karthik S.

2015

2017

Shri Jitendra Tiwari

2015

2017

Ms. Shikha Sharma

2015

2017

Shri Nanda Dulal Das

2015

2017

Shri Rakesh C Sajjan

2015

2017

Ms. Jyoti Chaurasia

2015

2017

Ms. Subaranjani S.R

2015

2017

Shri Masroor Ahmad

2015

2017

Shri Raj Kamal Ranjan

2015

2017

Shri Akshay Mohan Khandare

2015

2017

Shri K Surjith

2015

2017

Shri Vinod C

2015

2017

Shri A Paventhan

2015

2017

Shri Sunil Kumar Sharma

2015

2017