नेशनल एकेडमी ऑफ ऑडिट एंड अकाउंट्स, शिमला के पूर्व छात्र

tr> tr> tr>

प्रशिक्षु अधिकारी का नाम

बैच

पासिंग वर्ष

Shri Nikhil J Chakravorthi

2014

2016

Shri Kumar Chandresh

2014

2016

Shri Gautam Allada

2014

2016

Shri Jadhav Avinash Sopan

2014

2016

Shri Abhishek Singh

2014

2016

Shri Raghvendra Singh

2014

2016

Ms. Mrinal Chawla

2014

2016

Shri Rajarshi Raj Varma

2014

2016

Shri Sumeet Kumar

2014

2016

Shri Sandeep Dabur

2014

2016

Shri Runul Pratap

2014

2016

Shri Dhruv Bhola

2014

2016

Shri Sushant Ranjan

2014

2016

Ms. Mehul Grover

2014

2016

Shri Gaurav Rai

2014

2016

Shri Bhaskar Kalluru

2014

2016

Shri Pawan Kumar

2014

2016

Ms. Priyanka L Naik

2014

2016

Shri Arun Kumar VM

2014

2016

Shri Vijay S

2014

2016

Shri Mohamed Ashraf JS

2014

2016

Ms. Shaifali Barwal

2014

2016