नेशनल एकेडमी ऑफ ऑडिट एंड अकाउंट्स, शिमला के पूर्व छात्र

प्रशिक्षु अधिकारी का नाम

बैच

पासिंग वर्ष

Ms. Dr Shailja Srivastava

2011

2013

Ms. Anu Jose

2011

2013

Shri Patil Nilesh Pandurangrao

2011

2013

Ms. Sumedha Amar

2011

2013

Shri Ashish Kumar Pandey

2011

2013

Ms. Pallavi Prashant Holkar

2011

2013

Ms. Bhavika Joshi

2011

2013

Shri Avinash K Nilankar

2011

2013

Ms. Kiran Kumari Pasi

2011

2013

Shri Anish D.

2011

2013

Shri Amrith S P

2011

2013

Shri Kahoto J. Yepthomi

2011

2013

Shri Arun Kumar Markam

2011

2013