Alumni of the National Academy of Audit & Accounts, Shimla

Name of the Officer Trainee

Batch

Passing Year

Sh. Jishnu J Raju

2019

2021

Sh. Kale Sagar Vijay

2019

2021

Ms. Shailja Pandey

2019

2021

Ms. Ankita Jain

2019

2021

Sh. Krishna Pratap

2019

2021

Ms. Charu

2019

2021

Sh. Sanjay Sahu

2019

2021

Ms. Nithya Radhakrishnan

2019

2021

Sh. Hrituraj Singh

2019

2021

Sh. Basha Mohammed B

2019

2021

Sh. Hari Prasanth M R

2019

2021

Sh. Yashwant Kumar

2019

2021

Ms. Ekta Singh

2019

2021

Sh. Tushar Kain

2019

2021

Sh. Lalit Kumar Vimal

2019

2021