Alumni of the National Academy of Audit & Accounts, Shimla

Name of the Officer Trainee

Batch

Passing Year

Ms. Manalika Borgohain

2018

2020

Shri Ankush Kumar

2018

2020

Ms. Sahil Sangwan

2018

2020

Shri Shreyansh Singh

2018

2020

Shri Abhishek Jain

2018

2020

Shri Pratik Patil

2018

2020

Shri Utsav Prasar

2018

2020

Shri Aditya Pant

2018

2020

Shri Lakhbindar Singh Chahal

2018

2020

Ms. Shweta Mishra

2018

2020

Ms. Inabat Khaliq

2018

2020

Shri Avnindra Kumar Rai

2018

2020

Ms. Poonam Kulhari

2018

2020

Shri Sathish M

2018

2020

Shri Gutte Rohit Manikrao

2018

2020

Shri Anupam Jakhar

2018

2020

Shri Raunak Ranjan

2018

2020

Ms. Narendra V Nikhila

2018

2020

Shri Vinod Parihar

2018

2020

Shri Pankaj Kumar Maurya

2018

2020

Shri Chavan Avinash Sundardas

2018

2020

Shri Ashish Tirkey

2018

2020

Ms. Neha Mittal

2018

2020